با مقدار پیشفرض ;flex-shrink: 1 و ;flex-grow: 1 و ;flex-basis: 300px برای تمام باکسها

flex-shrink: 1.8;

flex-shrink: 3;

flex-shrink: 4;